ภาคใต้

Name Position Phone Suburb State Country
ชุมพร 077-658-645, 077-658-733 อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
สุราษฏร์ธานี 077-284-889, 077-910-086 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ภูเก็ต 076-376-025 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
นครศรีธรรมราช 075-322-674 ถึง 5 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หาดใหญ่ 074-554-512 ถึง 5 อ.บางกล่ำ จ.สงลา 90110
ยะลา 073-222-070 อ.เมือง จ.ยะลา 95000